Oulun Seudun pystykorvakerho ry:n säännöt

§1 Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Pystykorvakerho ja sen kotipaikka on Oulu. Yhdistys liittyy Suomen kennelliitto ry:n jäseneksi Pohjois-pohjanmaan Kennelpiirin kautta.

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasroituisten, lintua haukkuvien pystykorvien kasvatusta ja siihen liittyvää harrastustoimintaa. Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä linnunhaukkukokeita, näyttelyitä, kursseja, valistus-ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta ja muilla vastaavanlaisilla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä. Yhdistyksen tarkoitusperiä voidaan edistää myös hankkimalla toimintavaroja toimeenpanemalla asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä järjestämällä talkoita. Lisäksi yhdistys pyrkii turvaamaan linnunmetsästysmahdollisuudet pystykorvalla.

§3 Yhdistyksen jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Hallituksensa esityksestä voi yhdistys kokouksessaan kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilön tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana toimineen henkilön, joka on erittäin suuressa määrin edistänyt yhdistyksen päämääriä ja tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumiseksi vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa esitystä.

§4 Jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymis- ja jäsenmaksun, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

§5 Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon hän siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen kokous voi kaksi kolmasosan äänten enemmistöllä erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä tai muutoin toiminut kohtuuttomasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Lisäksi katsotaan sellainen jäsen eronneeksi, joka ei toimintavuoden aikana ole suorittanut jäsenmaksua. Jäsenellä , joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

§6 Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, irtainta omaisuutta ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

§7 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä tilintarkastajille ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua. Tilintarkastajien on palautettava tilinpäätös lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§8 Vuosikokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

§9 Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi(6) jäsentä. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme(3) jäsentä. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitajan hallitus voi valita hallituksen ulkopuoleltakin. Toimia voidaan yhdistää. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja johdolla, sekä on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni lukuunottamatta henkilövaaleja, jolloin valinnan ratkaisee arpa. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varapuheenjohtajan tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

§10 Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä ilmoittamansa asian johdosta sitä hallitukselta anoo. Kutsu yhdistyksen kokoukseen tapahtuu vähintään seitsemän(7) päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle postitetulla kirjeellä tai ilmoittamalla siitä vuosikokouksen määräämässä lehdessä.

§11 Kokouksessa jokaisella on yksi ääni, jota hän käyttää läsnäolevana. Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi päätettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 3,5 ja 13 pykälissä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia, ellei joku saapuvilla olevista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövaaleissa tasapelin ratkaisee arpa.

§12 Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta

6) Esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta

7) Päätetään tilien ja tilinpäätösten hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8) Vahvistetaan hallituksen esityksen perusteella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

9) Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

10) Vahvistetaan hallituksen esityksen perusteella talousarvio seuraavaksi vuodeksi.

11) Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

12) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

13) Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat.

14) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja

15) Valitaan mahdolliset kokousedustajat niiden järjestöjenkokouksiin, joissa yhditys on jäsenenä.

16) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

§13 Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdityksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asiaa käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista päättävä kokous luovuttaa yhdistyksen varat joko laaja-alaisemmalle rekisteröidylle kennelyhdistykselle tai seuran tarkoitusperiä ajavaan tarkoitukseen tai Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry:lle

§14 Muutoin noudatetaan sitä, mitä laissa on yhdistyksistä säädetty