ERILLISOHJEET AVOIMEN LUOKAN KOIRILLE KOEKAUDEN KESTÄVIIN LINNUNHAUKKUKOKEISIIN

**SIVU PÄIVITETÄÄN ENNEN KOEKAUDEN 2018 ALKUA UUSIEN SÄÄNTÖJEN VUOKSI**


12.2. KOEKAUDEN KESTÄVÄT LINNUNHAUKKUKOKEET AVOIMEN LUOKAN KOIRILLE

Koekauden kestävien linnunhaukkukokeiden yksityiskohtaiset erillisohjeet on tarkemmin määritelty näihin sääntöihin liittyvissä erillisohjeissa.


ERILLISOHJEET AVOIMEN LUOKAN KOIRILLE KOEKAUDEN KESTÄVIIN LINNUNHAUKKUKOKEISIIN


11. Erillisohjeet avoimen luokan koirille koekauden kestäviin linnunhaukkukokeisiin

Koe kestää koko koekauden 20.8. – helmikuun viimeinen päivä. Kokeen järjestäjänä toimii se kennelpiiri, jonka alueella koe suoritetaan. Kennelpiiri voi siirtää kokeen käytännön järjestelyt esimerkiksi piirinsä alueella toimivalle yhdistykselle. Kokeen myöntää kennelpiiri. Kokeen järjestäjä voi periä kultakin osallistuvalta koiralta kohtuulliseksi katsottavan osanottomaksun. Osanottomaksun tarkoitus on peittää kokeen järjestelyistä aiheutuvat kulut. Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle kennelpiirin nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella arvostelu aloitetaan. Kokeen voi vastaanottaa Kennelliiton pätevöimä linnunhaukkukokeen ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus. Kennelpiiri nimeää koekaudelle vastanottavat ylituomarit. Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että ylituomarilla on mahdollisuus valvoa koetta. Ylituomari tarkastaa palkintotuomarin arvostelukelpoisuuden ja hyväksyy palkintotuomarin. Koepäivän päätyttyä palkintotuomari antaa puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen kulusta. Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa koesuorituksesta. Tulos on voimassa kun ylituomari on vahvistanut sen. Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja sekä koirakohtainen pöytäkirja viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta kennelpiirille. Koejärjestäjän tulee huolehtia siitä, että koetulokset julkaistaan. Tällä järjestämisohjeella täsmennetään linnunhaukkukokeen sääntöjen 12.2. kohtaa ”Koekauden kestävät linnunhaukkukokeet avoimen luokan koirille".

KOEKAUDEN KESTÄVÄT LINNUNHAUKKUKOKEET AVOIMEN LUOKAN KOIRILLE POHJOIS-POHJANMAAN KENNELPIIRIN ALUEELLA

Koekauden kestävät LINT-AVO-kokeet järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueella yllä olevien erillisohjeiden mukaisesti. Lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeita ja tarkennuksia, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja helpottaa kokeiden järjestämistä ja järjestelyjä.

1. Järjestäjä

Kokeen järjestäjänä toimii Oulun Seudun Pystykorvakerho Ry. Pohjois-Pohjanmaan
Kennelpiirin alueella suoritettu koe ilmoitetaan ylituomarille, joka pystyy valvomaan koetta.


2. Osanottomaksu

Osanottomaksu 10 € / koesuoritus, maksetaan ennen kokeen aloittamista Oulun Seudun
Pystykorvakerho ry:n tilille FI19 5741 3620 6064 31 (OKOYFIHH). Maksusuorituksesta tulee ilmetä maksajan nimi ja kokeeseen osallistuvan koiran nimi. Käytännössä viestikenttään teksti: AVO, osallistuva koira


3. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tehdään jollekin arvosteluoikeudet omaavalle ylituomarille, ensisijaisesti kuitenkin koemaastoa lähimpänä asuvalle ylituomarille. Kuitenkin niin, että ylituomari voi sujuvasti valvoa koesuoritusta. Piirin alueella asuvien ylituomareiden yhteystiedot löytyvät
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin internet-sivuilta yhteystiedoista käyttämällä ylituomarihakua sekä Oulun Seudun Pystykorvakerho ry:n nettisivulta.


4. Koemateriaali

Oulun Seudun Pystykorvakerho toimittaa kokeita vastaanottaville ylituomareille koemateriaalin. Osallistuja noutaa tai tilaa maastokortin ja koirakohtaisen pöytäkirjan ylituomarilta. Koemateriaali sisältyy ilmoittautumismaksuun, eikä osallistujilta peritä siitä erillistä maksua.


5. Koiranomistajan, palkintotuomarin ja ylituomarin tehtävät

Koko koekauden kestävän AVO-kokeen tarkoituksena on madaltaa kokeeseen osallistumisen kynnystä ja tehdä kokeen suorittamisesta mahdollisimman helppoa. Asiointi ja yhteydenpito tapahtuu pääasiassa puhelimitse. Ylituomari voi kuitenkin niin harkitessaan edellyttää koiranomistajan sekä palkintotuomarin henkilökohtaisesti osallistumaan ylituomarin
puhutteluun ja kokeen purkutilaisuuteen. Kokeen onnistumisen ja sujuvuuden kannalta on tärkeää että kaikki osapuolet tietävät tehtävänsä. Asioista tulee sopia etukäteen ja kaikilla on oltava tiedossa toistensa yhteystiedot.


Muistilista eri osapuolten tehtävistä:


Koiranomistaja

- hankkii palkintotuomarin ja koemaaston

- ilmoittaa ilmoittautuessaan ylituomarille palkintotuomarin nimen ja ajankohdan milloin koe on tarkoitus suorittaa

- noutaa tai tilaa maastokortin ja koirakohtaisen pöytäkirjan kokeen ylituomarilta

- maksaa osanottomaksun ja esittää kuitin palkintotuomarille

- esittää palkintotuomarille koiransa rekisteri-, tunnistusmerkintä- ja rokotustodistuksen

- varaa postimerkillä varustetun kirjekuoren, jossa palkintotuomari kokeen päätyttyä lähettää maastokortin ja koirakohtaisen pöytäkirjan ylituomarille


Palkintotuomari

- on yhteydessä ylituomariin ohjeiden saamiseksi ennen koesuoritusta

- varmistaa ilmoittautumismaksun suorituksen ja koiran rokotusten sääntöjen mukaisen voimassaolon

- lähettää ylituomarille tekstiviestin kun koesuoritus alkaa

- täyttää ylituomarin antamien ohjeiden mukaisesti koiraa koskevat rekisteri- ja rokotustiedot koirakohtaisen pöytäkirjan yläosaan

- toimittaa tai postittaa allekirjoitetut maastokortin ja koirakohtaisen pöytäkirjan ylituomarille välittömästi kokeen päätyttyä

- on tarvittaessa kokeen aikana tai sen päätyttyä puhelimitse yhteydessä ylituomariin


Ylituomari

- antaa ennen koesuoritusta palkintotuomarille ja koiranomistajalle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet kokeen kulkuun, sääntöihin, koepapereiden toimittamiseen yms. liittyvistä asioista ja varmistaa kaiken tapahtuvan sääntöjen ja kokeen perushengen mukaisesti

- on viimeistään koepaperit saatuaan yhteydessä palkintotuomariin, kuulee kertomuksen kokeen kulusta ja käy läpi maastokortin merkinnät ja pisteytyksen

- vahvistaa kokeen tuloksen välittömästi ilmoittamalla siitä koiranomistajalle

- julkaisee kokeen tuloksen ilmoittamalla sen www.pystykorva.info internet-sivuilla

- postittaa koe- ja koirakohtaiset pöytäkirjat sekä maastokortin viivyttelemättä LINT-koepöytäkirjojen tarkastajalle; Vilho Jokelainen, Junnintie 56, 91410 Jokirinne, puh. 040-3193141

- toimittaa jäljennöskappaleen koirakohtaisesta pöytäkirjasta koiranomistajalle.

-Mikäli kokeessa on käytetty ns. Kennelpiirin yhteisluvalla anottua Metsähallituksen hallinnoimaa maastoa, on tämä ilmoitettava viikon kuluessa Teemu Niemelle sähköpostiin teukka.niemi@gmail.com


6. Maastokortin ja järjestäjän jäljennöskappaleiden säilytys

Kokeen vastaanottanut ylituomari lähettää koe- ja koirakohtaisen pöytäkirjan koepöytäkirjojen tarkastajalle, joka arkistoi järjestäjän jäljennöskappaleet ja säilyttää vähintään vuoden ajan. Ylituomari säilyttää maastokortin vuoden ajan.


7. Tiedustelut

Lisätietoja koekauden kestävien linnunhaukkukokeiden järjestämisestä antaa Olli
Silvennoinen, Koivutie 6, 86400 Vihanti, puh. 040 3110 410, sähköposti olli.silvennoinen@raahe.fi

POHJOIS-POHJANMAAN YLITUOMARIT

(Myös muiden piirien tuomarit voivat ottaa koesuorituksia vastaan, mikäli yllämainitut edellytykset täyttyvät.)